Personvernerklæring

Viktig info til alle Primaprodusenter om hvordan vi behandler personopplysninger og annen sensitiv info.

Personvernserklæring                                                                                                                                 

I Prima behandler vi personopplysninger om våre ansatte, produsenter og kunder som er i kontakt med Prima, enten på nett eller gjennom fysiske besøk i våre lokaler.

I denne erklæringen forteller vi hva slags typer personopplysninger vi behandler, for hvilke formål og hvordan vi oppbevarer de. Her finnes også informasjon om hvilke rettigheter de som er registrert med sine personopplysninger hos oss har, og hvordan man gjør bruk av disse rettighetene.

EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) gjelder som norsk lov, med noen tilpasninger i den norske personopplysningsloven. Vi gjør vårt ytterste i å sørge for at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk. Vi forsikrer oss om at våre leverandører også gjør det samme.

Det er Prima som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon for henvendelser om personvern finner du til slutt i denne erklæringen.

Nedenfor gir vi en beskrivelse av de hovedkategorier av personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål.

Opplysninger om Primas produsenter.

Prima behandler personopplysninger om sine produsenter. Slike opplysninger vil i hovedsak være navn, adresse, kontaktinformasjon, kjønn, alder, nasjonalitet, personnummer og kontonummer. I tillegg vil informasjonen kunne omfatte finansielle opplysninger knyttet til eier/medlemmets virksomhet og husdyrhold.

Det overordnede formålet med denne behandlingen er å gjøre Prima i stand til å oppfylle sine forpliktelser (gjennomføre slakting og omsetting av kjøtt, livdyr og ull) overfor produsentene.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b som sier at Prima kan behandle personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelser Prima har overfor sine Produsenter.

I enkelte tilfeller utleverer Prima data fra slakte- og produksjonsprosesser til tredjeparter, både offentlige myndigheter og andre aktører i landbrukssektoren. Utlevering skjer kun hvor det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag etter GDPR art 6. For rapportering til Landbruksdirektoratet og Mattilsynet, er grunnlaget for utleveringen GDPR art 6, 1 bokstav c) om oppfyllelse av rettslige forpliktelser. Utleveringen til Animalias husdyrkontroller og andre sentrale databaser som benyttes som styringsverktøy for landbruksnæringen kan skje på grunnlag av en interesseavveining i henhold til GDPR art 6, 1 bokstav f). I slike tilfeller gjøres det en grundig og konkret vurdering av Prima og norsk landbruks legitime behov for å dele dataene, opp mot hensynet til personvernet til den enkelte. I tilfeller hvor personverninngripen er liten, og formålet med utleveringen ivaretar vektige samfunnsmessige hensyn, vil en interesseavveining kunne komme ut i favør av deling av data på et slik grunnlag.

Kunde- og leverandøropplysninger

Prima behandler personopplysninger i forbindelse med oppfølging av kunder og leverandører. Disse er i all hovedsak bedrifter, og personopplysningene som behandles vil være navn og kontaktinformasjon for ansatte i disse bedriftene.

Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å ivareta og følge opp Primas kunde- og leverandørforpliktelser. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b, hvor behandling av personopplysninger vil være nødvendig for enten å oppfylle en kontrakt med den registrerte eller for å utføre gjøremål etter ønske fra den registrerte.

Produksjonsvirksomhet

Prima behandler personopplysninger som ledd i sin produksjonsvirksomhet. Dette vil i hovedsak være opplysninger samlet inn som ledd i adgangskontroll, samt registrering av personer og kjøretøy inn og ut av anlegg og bygg. Personopplysninger som behandles er navn, telefonnummer, bilskilt, fødselsdato. I tillegg etterspørres helseopplysninger (relatert til evt. smittsomme sykdommer) fra besøkende, før det gis adgang til anlegg. Dette er for å hindre at smitte kommer inn i produksjonslokalet. Denne behandlingen er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b og f, og artikkel 9, 2 bokstav g for helseopplysningene. Behandlingen er papirbasert og dokumentene makuleres når formål med innhenting er oppnådd.

For å forebygge og avsløre kriminelle handlinger, og ivareta sikkerheten til personer på anlegget, har Prima installert kameraovervåkning på flere av sine lokasjoner. Kameraovervåkningen er etablert i tråd med gjeldende regelverk og innebærer behandling av personopplysninger i form av bilder og video. Behandlingen av personopplysninger er ansett nødvendig for å ivareta sikkerheten, og er basert på en interesseavveining jf. personvernforordningen art. 6,1 bokstav f.

Beredskap og mattrygghet

I forbindelse med beredskapssaker, for eksempel sykdomsutbrudd, skader osv. vil det kunne være nødvendig for Prima å behandle personopplysninger til den eller de som er rammet av et slikt utbrudd. Dette vil kunne være navn, adresse, kjønn, fødselsdato, telefonnummer, informasjon om slektninger, reise og transportruter. Det vil også kunne være aktuelt å behandle helseopplysninger, både den registrertes egen helsehistorikk og familiemedlemmers. Slike opplysninger behandles kun i den grad de er nødvendige i en beredskapssammenheng for å avdekke smitte el. Opplysningene vil bli slettet når dette formålet er nådd.

Databehandlere

Prima benytter eksterne tjenesteleverandører for ulike deler av virksomheten. Når slike tjenesteleverandører behandler personopplysninger på vegne av Prima, gjøres det basert på en skriftlig databehandleravtale som regulerer behandlingsoppdraget.

Sletterutiner

Prima har utarbeidet rutiner som skal sikre at personopplysninger slettes når formålet opplysningene var innhentet for, er oppfylt. Det er definert fire standardiserte nivåer for lagringstid, som er innarbeidet for alle typer behandling av personopplysninger i Prima.

Rettigheter

Personer som er registrerte i systemene til Prima har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er feil eller ufullstendige, eller dersom Prima behandler personopplysninger de ikke har lov til, kan den registrerte kreve at slike opplysninger rettes, slettes eller suppleres. Slike henvendelser behandles innen 30 dager etter at henvendelsen er mottatt.

Kontakt for spørsmål og henvendelser om personvern

Har du spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte Prima på e-post prima@prima.as

Her kan du også henvende deg dersom du ønsker innsyn i opplysninger som Prima har registrert om deg.