Innovasjon Norge Inviterte til møte om landbruksbasert næringsutvikling 2017

Måltidets Hus,Ipark,Ullandhaug

Møte om landbruksbasert næringsutvikling 2017 i Rogaland

 

Innovasjon Norge hadde invitert til en allsidig dag, med orientering om virkemiddelbruk og målstyring. Fokusområde var Regionale strategier 2017.

Olav Tegle og Aart Magnussen fra Innovasjon Norge orienterte om prioriteringer som var gjort på begrensede rammer. Det var stor begeistring for den store søkermassen til innvesteringer i Rogalands landbruket. I kroner, ligger det i søkermassen for over en halv milliard kr til investeringer i melk, kjøtt, eiendomsoverdragelse og annen virksomhet.

Konkret er det prioritert eiendomsoverdragelse og gjødsellager. Det ble en del diskusjon over tema beregning av gjødselmengder, da disse viste seg i de beregninger som er gjort, å være for lite i forhold til faktisk mengde.

Det er stor interesse for bygg til Ammeku, litt mindre til melkeproduksjon. Viktige kriterier som blir foretatt i søknaden er forholdet mellom egen grovfor-produksjon, og eventuell avstand til leieareal.

Det ligger nedfelt et hovedprinsipp på at en skal opprettholde husdyrproduksjonen på Jæren og styrke den i distriktene.

 

Gjødselvare forskrift  

Det arbeides med evaluering av den gamle gjødselvare forskriften. Som kjent for de fleste ligger det et krav til 4 da på en GDE. Med utgangspunkt i bla høye fosfor -tall blir det en vurdering på om det skal være et høyere spredeareals krav.

Olav Røysland var invitert til å prate om Biogassanlegg -fremtidens løsning for bonden.

Dette gjorde Olav på en spennende måte. Han fikk oss til å se positivt på utfordringer som bla knytter seg til krav til spredeareal.

Det ble presisert at det var ku-gjødsel som det var lettest å gjøre noe med. Det ble vist til flere forsøk, bla med kylling gjødsel som er svært energi rik, men som har et veldig høyt innhold av Nitrogen.

Prinsippet med Biogass er å utnytte varmen, men der rest produktet er enklere å bearbeide, transporteres dette til områder med mangel på Nitrogen, fosfor og kalium.

Olav viste til tall fra Danmark der bruk av biogass anlegg reduserte spredeareal kravet med 30%

Det er virkelig et bærekraftig perspektiv for Rogalands jordbruket å få på plass slike løsninger.

 

Siste programpost var v/ Tveit regnskap.

Andreas Lundgård og Harald Pedersen tok oss gjennom prosjektet billige Ammeku -fjøs.

I fjor høst reiste en hel delegasjon av konsulenter, bønder og andre til Irland for å se på løsninger som inneholdt dyrevelferd, helse, trivsel og billige bygg. Faktorer som bygningsteknisk og konstruksjon ble selvfølgelig en del av oppgaven.

I forhold til den terminologi vi har i dag kan vi bygge for 80.000 pr bås -plass eller 3.356 kr pr kvadratmeter.

 

På bakgrunn av de vurdering som prosjektet hadde gjort, mente Tveit Regnskap at det var realistisk og komme ned på 50.000 kr på bås -plass.

Forhold en kan gjøre noe med, er gjødsel håndtering, mekanisering, materialvalg og overbygg. Dette er positive tall, men det er litt «malurt» i begeret at Innovasjon Norge ikke er med, med en høyere finansiering.

 

Innovasjon Norge orienterte om at det var flere som hadde søkt om store innvesteringer og fått innvilget, men som trakk søknaden. Dette på bakgrunn av at det ble vurdert som for høy gjeldsandel og finansiere, utover Innovasjon Norge.

 

Siste post på programmet var besøke i et nytt ammekufjøs på Jåttå v/ Jan Marton Aarrestad (Jon og Jan DA)

Vi fikk presentert nye og billige løsninger, der en ikke ubetydelig nytenkning var lagt til grunn. Blant annet var alle liggebåser laget i tre, der til og med bås- skille i tre. Kostnaden uten grovfor håndtering kom på 50.000 kr pr bås-plass.

 

Takk til Innovasjon Norge for en flott fag-dag!

 

 

 

Magnar Sandanger