Grovforkrise for mange. Hva skal vi gjøre?

Den varme og tørre våren og forsommeren gir store utfordringer, hele Sør-Norge fikk redusert 1. slått. Det er noen geografiske variasjoner, men i gjennomsnitt anslår vi at 1. slåtten ga ca. 50 % av normal avling med grovfôr. I vårt kjerneområde, er Sørlandet noe hardere rammet enn Rogaland. Altså, en omvendt problemstilling fra i fjor.

Det er hvert år et eller annet område i landet som har utfordringer i løpet av vekstsesongen pga. for mye eller lite regn, dårlig overvintring m.m. Ofte er det mindre områder som er berørt. Sist vi hadde en situasjon som ligner denne var i 2013/2014. Da var også store deler av Sør-Norge berørt.

Det finnes flere tiltak for å avhjelpe situasjonen

Først og fremst er det viktig å huske på at det enda er 2-3 måneder igjen av vekstsesongen. Det er derfor rimelig å håpe på regn slik at det blir mulig å høste mer grovfôr. Det er derfor for tidlig å konkludere på hvor mye fôr som er disponibelt kommende vinter. Men det vil bli betydelig mindre grovfôr enn i et normalår. Det er viktig å sette i verk tiltak så tidlig som mulig.

Det å redusere på antall mordy,r vil gi tapt produksjon over flere år. Det er også dårlig økonomi å slakte dyr som ikke er slaktemodne, derfor er det tiltak som bør utsettes så lenge som mulig.

Erfaringene tilsier at når det er lite grovfôr er det krevende å selge livdyr, så livdyrsalg er ikke en løsning nå.

Du bør umiddelbart starte med å minimalisere bruken av grovfôr til slaktedyr, også for ammeku fins det gode alternativer der kraftfôr utgjør en stor del av fôrrasjonen. Det er uproblematisk med en fôrrasjon der kraftfôr utgjør 70 % av energibehovet for disse gruppene.

Også for melkeku er det mulig å bruke mye kraftfôr i fôrrasjonen, men her bør grovfôrandelen utgjøre ca. 50 % for at det ikke skal gå ut over fordøyelsen.

Kraftfôrprodusentene har kraftfôrtyper som er tilpasset dette. Om en samtidig øker intensiteten i fôringen noe, vil dyrene bli slaktemodne ved en lavere slaktevekt og alder. I sum vil dette gi en betydelig reduksjon i behovet for grovfôr.

Dette kan gi en noe høyere fôrkostnad, men det er bedre å tjene litt mindre enn å ha tomme båsplasser. Ved å slakte oksene noe tidligere kan en få plass til nye kalver tidligere. Kalvene har et lavere fôrbehov som også vil bidra positivt i disponeringen av grovfôret gjennom vinteren.

Når vi så kommer ut i august/september er det viktig å vurdere den endelig grovfôravlingen, både med hensyn til mengde og kvalitet.

Ta fôrprøver.

Veie rundballer/vurder grovfôrmengde/forenhetskonsentrasjon.

I relasjon til situasjonene vi er oppe i, er det planlagt mange fagmøter fremover. Møtene arrangeres ofte i samarbeid med Felleskjøpet, Tine, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget. Følg med på annonser.

Full mobilisering i landbruket

I hele Sør-Norge fører det varme og tørre været til reduserte fôravlinger. Det er for mange en svært alvorlig situasjon og hele næringa oppfordres til å samarbeide for å skaffe til veie mest mulig fôr og stille opp for hverandre.

Det er tilgang på såvarer (bygg, raigras, havre) som kan sås dersom det kommer nedbør. Det kan øke tilgangen på fôr. Dette er aktuelt på arealer med tidlieg vekster eller som må/ kan sås om.

Hele næringa må ta et ansvar for å berge det som er tilgjengelig av fôrressurser. Felleskjøpet Agri oppretter nettside for formidling av halm på tvers av regioner. Norsk Landbruksrådgiving har oppretta grovfôrformidling i de fleste regioner. Også kornprodusentene er berørt av tørken, og dermed økonomien. Det er derfor viktig at de har sikkerhet for salg for at de skal sette i gang prosessen med berging av halm. Meld derfor fra om ditt behov så raskt som mulig på ovennevnte nettside.

Beiteressurser må utnyttes.

Husdyrprodusenter må planlegge med lite tilgang på grovfôr for kommende vinter og gjøre nødvendige tilpasninger med kraftfôr. Det er ikke signaler pr dags dato om mangel på råvarer på verdensmarkedet. Det vil bli økt import av fiberrike råvarer for i større grad å kompensere for manglende grovfôr.

Ikke gjør forhasta beslutninger med å redusere antall dyr. Juster fôrplanene etter tilgang på grovfôr. Det vil være fornuftig å endre fôrplaner med lite tildeling av grovfôr tidlig.

Bruk rådgivingsapparatet. Kontakt rådgivere for å justere fôrplaner, dyrkingsråd og få økonomiske råd. Kontakt HMS rådgiver med behov for det. Snakk med yrkeskolleger. Det er mange i samme situasjon.

Det er viktig at hver enkelt bonde melder avlingsskade til sitt landbrukskontor slik at prosessen med erstatning kan starte.

Foreløpig har innmeldinger av slakt på grunn av tørken vært forholdsvis begrenset. Det tok seg noe opp i forrige uke og det ser ut til at det øker ytterligere denne uken. I hovedsak blir det meldt inn på avtaleordningen. (2 uker) Vi gjør fortløpende vurdering om bilde skulle endre seg.

Men husk, det å slakte ned dyr er den dyreste løsningen for å takle tørken. Den rimeligste løsningen er å endre fôrregime ved å minimalisere på grovfôret og øke bruken av kraftfôr.

En beslutning om en eventuell reduksjon i besetningen bør en vente med til ut i august. Først da vil en få full oversikt over hva årets avling vil kunne gi. Men da bør vi få innmeldingene rimelig raskt slikt at vi ikke får altfor stor slakting av storfe i den travleste lammesesongen. Det er viktig å ha med seg at grovforprisen styres av markedet. En høyere andel egenprodusert grovfor, vil ha en lavere kostnad enn eventuelt importert fòr.

Ammoniakkbehandlet halm blir en svært viktig fôrressurs til vinteren.

Felleskjøpet Agri har inntatt en formidlingsfunksjon for halm, hvor alle kan melde inn halm for salg og halm som ønskes kjøpt, meld inn på Felleskjøpets halmformidling. Kontakt Felleskjøpet sin kundetelefon på 72 50 50 50 om du vil ha kontakt med en rådgiver om utfordringer med grovfôr.

Norsk Landbruksrådgivning kan bistå med lokal formidling av grovfôr www.nlr.no/om-oss/grovforformidling

Ved avlingssvikt: Ta kontakt med ditt lokale Landbrukskontor snarest for dokumentasjon og søknad om avlingsskadeerstatning, slik at utbetaling kommer så raskt som mulig. Se også www.bondelaget.no/avlingsskade.

Alle finansinstitusjoner er innforstått med at situasjonen er prekær. Ikke nøl med å kontakte din bankforbindelse med tanke på å få til en ordning som hjelper deg gjennom krisen.

Ta vare på hverandre i en vanskelig situasjon! Snakk med hverandre, og vit at flere sliter med det samme som deg selv. Landbruksrådgivningens HMS-tjeneste har opprettet vaktliste for kontakt i sommer, og kan gi personlig støtte og råd hms.nlr.no/krisebistand.

Vis solidaritet!

Nå er det viktigere enn noen gang at alle har forståelse for at vi er i samme båt og handler deretter!

Fortsatt god sommer!

Mvh

Prima Slakt AS