Leveringsbetingelser Gris gjeldende fra 01.01.22

Oppdaterte priser gjeldende fra 07.02.22

Bonuser og puljetillegg Prima Smågris (Endringer i rødt)

Notering Prima Smågris (gjeldende fra 07.02.22) 1080 kr pr. stk. ( + 100,- )
Prima Tillegg 38 kr pr. stk. (28 kr viderefaktureres)
Bonus Prima Smågris (etterbetales etter hvert kalenderår) 10 kr pr. stk.
Overvekt > 25 – 35 kg 15 kr pr. stk. + 3,0
Puljetillegg: 25–49 stk. 35 kr pr. stk.
Puljetillegg: 50–69 stk. 55 kr pr. stk.
Puljetillegg: 70–99 stk. 70 kr pr. stk.
Puljetillegg: over 100 stk. 85 kr pr. stk.
Forebyggende helsearbeid 20 kr pr. stk.
Frakt selger -15 kr pr. stk.
Frakt kjøper 25 kr pr. stk.
Trekk for ikke godkjent helsegris/veterinærattest 90 kr pr. stk.

For besetninger med avtale om direktelevering kan avtalepartene selv bestemme prisen for frakt seg imellom alt etter hvem som transporterer smågrisen. Transport kan leies på timebasis fra JBR, vi kan hjelpe med utforming av avtalen.

Puljetillegg beregnes pr uke for kjøp og salg av smågris

Bonus Jæren Smak, beregnes og utbetales etter hvert kalenderår

 

 Bonuser og puljetillegg Jæren Smak Slaktegris

 

1–29 stk. 0,20 kr pr. kg.
30–59 stk. 0,70 kr pr. kg.
60–89 stk. 1,20 kr pr. kg.
90–999 stk. 1,70 kr pr. kg.
Jæren Smak (80–90 kg) gjeldende fra 15.11.21 1,50 kr pr. kg.
Jæren Smak (90,01-95,00 kg) gjeldende fra 15.11.21 0,70 kr pr. kg.
Rett innmelding (+/– 10 stk., mandag kl. 15:00) 0,50 kr pr. kg.
Godkjent dyrevelferd 1,00 kr pr. kg.

 Nystarteravtale

Produsent vil i perioden avtalen gjelder få nystarter-tillegg på kr 1,50 pr. kg levert slakt (storfe, sau, lam). Slaktegris er 0,60 kr pr. kg og 25 kr pr. levert smågris. For kalv er det 50 kr pr. stk.

Nystarter-tillegget utbetales i to av de tre første år Produsent leverer slakt til Prima Slakt.

Produsent kan selv velge hvilke to år han vil gjøre avtalen gjeldende for.

Underskrevet nystarteravtale gir rett til vederlagsfritt medlemskap i kontrollen på vedkommende dyreslag.

 Nødslakt

Pris pr. utrykning: kr 1.100

Reduksjon i avregningsprisen for nødslakt: 25 % på alle dyreslag unntatt, råne 30 % , gris 35 % og hest 50 %

Det utbetales ikke tilleggsytelser på nødslakt.

Slaktekostnader retur

Dyreslag Retur kr pr. stk. Nisje kr pr. kg
Gris 472,00 10
Purke 472,00 15
Ung okse, kvige, kastrat 3.565,00 17
Okse, ku, ungku 3.565,00 17
Kalv 1.868,00 20
Sau 435,00 30
Lam 435,00 34
Lam av villsau 435,00 34
Geit 435,00 27
Kje 435,00 60

Hver enkelt produsent får gratisslakt: ½ storfe, 1 gris og 2 småfe.

 Innmeldingsrutiner

Storfe og livdyr: 2 ukers innmelding
Slaktegris: 1 ukes innmelding
Smågris: 2 ukers innmelding (nytt fra 01.02.2020)
Småfe: 1 ukes innmelding

Innmeldingsfrister:
– For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen mandag kl. 15:00, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 06:00.
– Smågris innmelding på telefon senest fredag 15:00 eller på web søndag 24:00 senest 2 uker før ønsket leveringsuke.

Kontaktinformasjon:
All innmelding: tlf. 51 79 86 00
Nødslaktvakt: tlf. 51 79 86 00 eller tlf. 971 71 977 (JBR)
Nødslaktbil direkte:
– Nortura Sør Rogaland/Vest-Agder + Dalane uten Bjerkreim: tlf. 478 73 179
–  Nortura Sør-Rogaland (Eigersund/Forus): tlf. 480 11 600
–  Nortura Nord-Rogaland: tlf. 480 99 248