ENDRA KRAV TIL MKI (Matkjedeinformasjon) fra Mattilsynet

Nye rutiner ved innmelding av dyr med eventuelle skavanker/lyter fra 01.01.21

Endrede krav fra Mattilsynet til matkjedeinfo, her er viktig info du må kjenne til

(Oppdatert 22.12.20) Matkjedeinformasjon (MKI) er opplysninger som kan ha betydning for mattrygghet, dyrevelferd eller dyrehelse. Mattrygghetsregelverket krever at MKI skal sjekkes av slakteriet og Mattilsynet før et dyr kan gå til slakt. Bytte av innmeldt storfe kan ikke skje siste to virkedager før henting.

Fra 1. januar 2021 har Mattilsynet innført en ny digital løsning for hvordan MKI skal rapporteres fra slakteriene. Mattilsynet har også tydeliggjort kravene til hvilke opplysninger som skal rapporteres som MKI, og tilsynet har også gitt oppdaterte krav til frister for rapportering. Alt dette innebærer at du som husdyrprodusent vil oppleve noen endringer når du melder inn dyr til slakt.

– Matkjedeinformasjon er en grunnforutsetning for å kunne sikre god mattrygghet. De nye kravene gjør kontrollen med dette enda bedre, både for slakteriene og oss, sier Ragnhild M. Arnesen, prosjektleder i Mattilsynet.

Dette endres ved innmelding
Ved innmelding må du oppgi dersom noen av dyra har noen avvik og hva slags form for avvik det dreier seg om slik at dette kan tas høyde for ved planlegging av transporten. For at dette kravet oppfylles må du ved innmelding klikke på “avvik” dersom ett av dyrene har en eller flere av følgende tilstander:

 • Svak halthet
 • Bogsår (gris)
 • Halesår med skorpe (gris)
 • Brokk 
 • Behandlet framfall/prolaps 
 • Gjensittende sting etter operasjon 
 • Delvis avstøtt jur (småfe, storfe)
 • Gamle bruddskader 
 • Medfødt skavank 
 • Helt eller delvis blind 
 • Vomiskinn  
 • Annet 

Dersom det ikke er noen avvik ved dyret/dyrene, behøver du ikke registrere noe. Dersom det ikke er gitt slik informasjon ved innmelding kan ikke sjåføren ta med dyret. Det understrekes at selv om du har oppgitt info om avvik ved dyret, vil det være dyretransportsjåføren som til sist avgjør om dyret kan transporteres inn til slakteriet. Kravene til transportdyktighet skal alltid oppfylles.

Info om gris har vært ute 
Ved innmelding av gris må det svares på om grisen har vært ute. Dette er info som Mattilsynet vil bruke når de skal planlegge sin oppfølging og kontroll.

Bytte av storfe kan ikke skje etter at MKI frist er utløpt 
De nye kravene innebærer også en innstramming i muligheter til å bytte innmeldte individer av storfe. Mattilsynet vil ikke godta at storfeindivider byttes om etter at fristen for MKI rapportering er utløpt. I praksis så innebærer dette at dersom du ønsker å sende et annet individ enn opprinnelig innmeldt, så må endringen skje senest to virkedager før dyrene blir hentet hos deg.

Hasteslakt 
Mattilsynet aksepterer fortsatt at dyr kan gå som hasteslakt, men kun dersom det er en dyrevelferdsmessig grunn til at transport til slakteri ikke kan vente til at MKI kan skaffes innen ordinær frist. I tillegg må selvsagt dyret som skal hasteslaktets oppfylle krav til transportdyktighet. Dersom du har et hasteslakt må du fylle ut egenerklæringsskjema som skal følge med dyret inn til slakteriet.

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen – dette gjelder fortsatt

Spørsmål på kjøreseddel som må besvares er:

 1. Er merket i hht off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige* – ingen off. restriksjoner.
 2. Medisinbruk: Tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden.
 3. Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt.
 4. Er hasteslakt (dyr med MKI som ikke overholder 24-timersregelen. Årsak skal alltid skrives)

Er svaret nei på pkt 1 – 3 over, eller det er et hasteslakt, eller det er andre relevante opplysninger må egenerklæringsskjema fylles ut.

» Egenerklæringsskjema om medisinbruk eller andre relevante helseopplysninger

* Dyr som er syke eller har fysiologiske skavanker eller gjennomgår en patologisk prosess, skal ikke anses for å være skikket til transport, særlig:

 • a) dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp,
 • b) dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps,
 • c) drektige dyr som er minst 90 % inne i drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke,
 • d) nyfødte pattedyr med navle som ikke er leget ennå,
 • e) svin på under tre uker, lam på under én uke og kalver på under ti dager, med mindre de skal transporteres over en avstand på under 100 km.

Det vil bli mer info om dette utover og vi håper at alle bidrar til at disse endra kravene som er felles for alle aktører i bransjen blir fulgt. Det vil for Prima produsentene bli litt endring når vi om noen måneder får innmelding via «min side» slik at dere selv legger inn denne type info som nå blir krevd. Inntil dette ber vi om at dere når dere melder inn, enten på mail eller på telefon oppgir opplysninger som er viktige for transportøren og vite om i planleggingen. Viktig å understreke at dette er bare en justering av et system som har vært i bruk i flere år.

Takk til ALLE Prima produsenter for et veldig annerledes 2020 en noen vel kunne forutse for 1 år siden. Så får vi inderlig håpe at 2021 blir et år der vi finner tilbake til normalen igjen.

Takk for strålende innsats til alle, og LYKKE TIL I 2021 😊

Hilsen

Gjengen i Prima Slakt